Vedtekter for Sandnessjøen og Omegn Turistforening 


Vedtatt dato: 28.04.2017 


§ 1FORMÅL 


Sandnessjøen og Omegn Turistforening skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 


§ 2TILHØRIGHET 


Sandnessjøen og Omegn Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet. 


§ 3FORENINGENS VIRKE 


Etter formålet skal foreningen arbeide bl.a. med å: 


Arrangere turer og møter. 

Tilrettelegge og merke stier. 

Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv. 

Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner. 


§ 4MEDLEMMER 


Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy og Træna. 


§ 5KONTINGENT 


Årsmøtet og lokalforeningen står for fastsetting og innkreving av medlemskontingenten. 


§ 6SIGNATUR 


Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap, eller av 3 av styrets øvrige medlemmer i felleskap. 


§ 7ÅRSMØTE 


Årsmøtet skal holdes innen utgangen av Mai måned og innkalles med minst 2 ukers varsel på hjemmesiden og i sosiale medier. Saker som skal behandles, må være innkommet til styre senest 1 uke før møtet. 


Årsmøtet skal: 


Godkjenne innkalling og saksliste. 

Velge møteleder. 

Velge referent. 

Velge to til å underskrive protokollen. 

Behandle foreningens årsberetninger. 

Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 

Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett. 

Behandle innkomne forslag med styrets innstilling. 

Velge: 

Leder for to år hvorav leder og nestleder ikke skal være på valg samme år. 

Nestleder for 2 år 

Kan være opptil 4 styremedlemmer for 1 år.  

Det skal, så langt det er mulig, tilstrebes å få representanter fra alle kommunene foreningen representerer. Antall styremedlemmer reguleres ut i fra engasjementet i hver kommune. 

3 varamedlemmer for ett år.  

Revisor for 1 år 


Valgkomité bestående av 3 medlemmer valgt for tre år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det 3. medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder. 

Forskjellige undergrupper etter styrets forslag. 


Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møte-lederen dobbeltstemme. 


§ 8EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 


Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. 


§ 9STYRETS OPPGAVER 


Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Foreningens leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og forhandlinger. 


Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det. 


Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. 


Varamedlemmer innkalles bare ved forfall. Styremedlemmer som ikke kan møte, innkaller selv vara. 


Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter - og skal i samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvar for foreningens arkiv. 


Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig måte. 


§ 10VEDTEKTSENDRING 


Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet til styret minst to uker før årsmøtet. 


§ 11OPPLØSNING 


Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall hver gang. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer minst 2 uker før hvert årsmøte avholdes. 


Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.